Psykosocial Arbetsmiljö
Vad är det? Hur kan den förbättas? >

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ


Varför är det viktigt?

Man behöver inte vara sjukskriven för att vara utbränd. Vi på Effektiv Nu är experter på att se symptomen och hjälpa er att dra i handbromsen. Vi vänder utvecklingen och skapar en optimalt fungerande arbetsplats – för alla.

Ohälsa på arbetsplatsen kopplat till den psykosociala arbetsmiljön blir ett allt större samhällsproblem och varje år visar 38 000 personer symptom på utbrändhet i Sverige. Att vara ständigt uppkopplad och produktiv är ett relativt nytt fenomen och tär på krafterna i längden. Även om vi inte alltid har bråttom agerar många fortfarande efter en känsla av att de behöver skynda sig. Det kostar, både för enskilda personer och organisationer. Individer som balanserar på gränsen till utbrändhet har produktivitetsfall om uppemot 38 procent, alltså motsvarande 15 timmar i veckan.

En vanlig reaktion när arbetsuppgifterna hopar sig och stressen ökar är att jobba fler timmar. Nya verktyg och smarta telefoner möjliggör tillgänglighet dygnet runt samtidigt som informationsmängden vi måste hantera har ökat extremt mycket. Utökad arbetstid leder till försämrad balans i livet och en negativ spiral i den psykosociala arbetsmiljön. Förändringen sker inte över en natt utan smyger sig på och symptomen kan variera från individ till individ.

Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Det är en direkt konsekvens av den ökande problematiken i våra psykosociala arbetsmiljöer och kostnaden det medför för samhället. Tidigare föreskrifter har fokuserat mer på den fysiska arbetsmiljön och därför krävs en omställning ute hos alla svenska företag för att leva upp till de nya kraven. Arbetsmiljöverket kommer att göra stickprov för att se till att frågorna behandlas på rätt sätt ute på svenska företag.

Effektiv Nu hjälper er att orientera er i det nya landskapet och stötta medarbetarna för att de ska nå balans i livet. Att sträva efter en väl fungerande psykosocial arbetsmiljö blir i längden en win-win för organisation och medarbetare.

Några typiska varningssignaler för den som riskerar utbrändhet

– Du upplever att du saknar kontroll över din tid och dina uppgifter
– Svårt att hinna med strategiskt och långsiktigt arbete
– Känslan av att det är mycket att göra hela tiden
– Du blir väldigt stressad av dina deadlines
– Du har en känsla av att inte riktigt räcka till
– Du drunknar i mail
– Telefonen tar väldigt mycket uppmärksamhet från dig
– Du deltar i möten som inte skapar resultat
– Omgivningen överöser dig med frågor
– Du saknar balans mellan arbete och fritid
– Du känner att tiden inte räcker till
– Dagarna blir sällan som du hade tänkt dig

Hur kan vi förbättra?

Mansur (Manne) Köyluoglu är effektivitetskonsult på Effektiv Nu. Han brinner för att utbilda och hjälpa andra undvika att göra samma resa som han själv gjort.

”Jag hade jobbat stenhårt i två års tid när jag somnade bakom ratten och krockade. Mina organ hade börjat lägga av och läkaren sa att om jag fortsatte att jobba som jag gjorde så skulle det skapa väldigt allvarliga konsekvenser för min hälsa. Jag blev tvungen att säga upp mig från jobbet för att det inte funkade längre. Idag ser mitt liv helt annorlunda ut och jag har hittat tillbaka till balans och arbetsglädje.”

Vårt arbete handlar om att möjliggöra för kursdeltagaren att arbeta på ett smart sätt. Vi identifierar tidstjuvar och stressiga situationer och hjälper deltagarna att minska på dessa för att frigöra tid. Då blir medarbetarna mindre stressade. Målet är att deltagarna ska vara produktiva när de är på jobbet och helt lediga när de är hemma.

Utifrån ett workshop-baserat arbetssätt hjälper vi kursdeltagarna att skapa en hållbar struktur där man slipper känna stress och oro över att ha missat saker. Vi jobbar med aktiva deltagare som själva får vara med och utforma lösningar som är individanpassade. På det sättet ökar motivationen och chanserna till långsiktig förändring. Några områden som vi behandlar under utbildningen är hur man minimerar avbrotten på arbetsplatsen, prioriterar smart och planerar sin tid rätt.

Vi hjälper till att skapa kontroll, bland annat genom vårt arbete med ”interna trafikregler”. Precis som att en busschaufför aldrig skulle släppas ut i trafiken utan busskörkort så tycker vi att alla tjänstemän bör känna till och agera efter samma trafikregler. Annars riskerar vi ständiga krockar i arbetslivet som försämrar den psykosociala arbetsmiljön, stjäl energi och skapar stress och merarbete. För att förebygga krockar diskuterar vi trafikregler på framförallt fyra områden:

– Telefon
– Dator och mail
– Möten
– Hur vi förhåller oss till varandra

Genom våra utbildningar upplever deltagarna att de blir bättre på att utnyttja tekniska hjälpmedel. De upplever en minskad stress och att de får ut mer av sin arbetsplanering. Samtidigt kan organisationen jobba mer aktivt med utveckling av bland annat den psykosociala arbetsmiljön och strategiarbete samt följa upp aktiviteter på ett bättre och enklare sätt.

Vill du veta mer? Klicka här

 

tjänster

Genom våra utbildningar får ni fullständig kontroll över arbetssituationen. Ni får i högre utsträckning rätt saker gjorda och möjlighet att jobba strategiskt och ta tag i de proaktiva lösningarna. Effektivitet handlar om att göra rätt saker – inte om att jobba fortare.

Vi mäter alltid våra resultat och kan garantera att minst en timme frigörs per deltagare och dag när ni går någon av våra utbildningar. Det blir en produktivitetsökning om minst tolv procent för organisationen som helhet. Kurserna anpassas alltid efter den specifika arbetsplatsen och dess behov.

Våra kursledare inspirerar och ger deltagarna insikter som ska leda till förändring av bland annat den psykosociala arbetsmiljön. Vi jobbar i workshops och utgår från varje individs specifika situation och behov. Vi ger verktyg och övningar som deltagarna kan ta med sig och applicera både i sina yrkesliv och privat även efter själva kursen.

Alla våra tjänster anpassas efter era önskemål. Kontakta oss så kan vi diskutera om era behov.

Kontakta oss

Psykosocial Arbetsmiljö

 

Utbildning – Personlig effektivitet

 

Effektiv Nu erbjuder ett skräddarsytt program i Personlig Effektivitet. Programmet genomförs som en hel dags workshop samt uppföljningar. Syftet är att direkt uppnå konkreta resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik.

Exempel på utbildningsmoment:

 • Proaktiv och hållbar informationshantering
 • Skapa hållbar struktur
 • Effektiv e-posthantering
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Effektiv prioritering i arbetsvardagen
 • Planering på kort och lång sikt
 • Minimera avbrott och frigöra tid

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Tidsåtgång:
Minst 1 dag, max 3 dagars effektivitetsprogram.

Målgrupp:
Alla som yrkesarbetar i ett företag eller en organisation.

Jag vill veta mer

Utbildning – Effektiva möten

 

Du lär dig genom konkreta övningar hur du minskar antalet möten du deltar i, hur du kan frigöra tid beroende på när och var du lägger dina möten – samt hur du strukturerar och följer upp möten du själv leder för maximal produktivitet. Innehållet är handfast och du får öva tillsammans med övriga deltagare.

När du avslutat utbildningen är din kalender rensad från onödiga möten och du kommer att veta hur du minimerar antalet möten och får dem så effektiva som möjligt. Vidare har du med dig en struktur för hur du leder och följer upp de möten du själv ansvarar för.

Tidsåtgång:
En halvdag

Målgrupp:
Alla som brukar delta i möten av olika slag.

Jag vill veta mer

 

Psykosocial Arbetsmiljö
Psykosocial Arbetsmiljö

Utbildning – Effektivt arbete för ledningsgrupper

 

Genom att skapa riktlinjer för mejl, telefontrafik, möten, kontorslandskap, post och hemarbete minskar antalet störningsmoment och den psykosociala arbetsmiljön förbättras. Många källor till konflikt och negativ stress tas bort. Det frigör oavbruten arbetstid för hela organisationen och reducerar antalet konflikter och osäkerhet som tar energi och fokus från arbetet.

Under en dags workshoparbete hjälper vi er att ta fram riktlinjer inom de områden som är mest relevanta för er organisation. Tillsammans tar vi även fram en konkret plan för hur implementeringen ska gå till. Workshopen föregås av en förstudie för kartläggning av fokusområden. Uppföljning görs efter riktlinjerna har implementerats i er organisation.

Tidsåtgång:
1 dag

Målgrupp:
Ledningsgrupper

Jag vill veta mer

Utbildning – Effektivt ledarskap

 

Skräddarsydda utbildningar för ledningsgrupper samt chefer inklusive mellanchefer. Vi utgår alltid utifrån individens och organisationens behov som kartläggs i en förstudie.  

Exempel på utbildningsmoment:

 • Hjälp med att skapa större kontroll
 • Tydliggöra mål
 • Kommunicera effektivare
 • Prioritera bättre
 • Effektivare planering
 • Reducera stress och förbättra psykosocial arbetsmiljö
 • Använda e-postklient samt smartphone bättre
 • Leda organisationen mer effektivt

Tidsåtgång:
Minst 1 dag, max 3 dagars ledarskapsprogram.

Målgrupp:
Ledare och chefer

Jag vill veta mer

Psykosocial Arbetsmiljö
Psykosocial Arbetsmiljö

Utbildning – Aktivitetsbaserad arbetsplats

 

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är flexibla kontor där individen inte har en fast arbetsplats. Istället väljer individen utifrån sina aktiviteter var man ska arbeta – till exempel i små tysta rum för enskilt arbete, mötes- och projektrum i varierande storlekar, soffgrupper, ståbord o.s.v. Att gå från exempelvis ett kontorslandskap till att arbeta i ABW-miljö kräver vissa förändringar i arbetssätt för att man ska uppnå de effektivitetsvinster som möjliggörs med denna kontorsmiljö. Erfarenhet från företag som infört ABW-kontor visar att de flesta individer behöver konkret utbildning i beteende och hur man ska tänka för att fungera effektivt i en ABW-miljö. De fall där detta skett har man avsevärt nöjdare och mer produktiva medarbetare.

Tidsåtgång:
Minst 2 timmars seminarium – max 1,5 dags utbildning.

Målgrupp:
Alla som ska arbeta på aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Jag vill veta mer

Utöver vårt breda kursutbud erbjuder vi även:

– Coachning i grupp eller individuellt

Effektiv Nu erbjuder coachning för enskilda individer eller mindre grupper inom ökad effektivitet, effektiva möten, effektivt ledarskap, ABW och hur man på ett effektivt sätt kan skapa riktlinjer för sin avdelning eller organisation.

Tidsåtgång:
Efter överenskommelse – beroende på individens behov.

Målgrupp:
Samtliga

– Seminarier

De senaste 30 åren har Sverige gått från ett industrisamhälle till ett globalt informationssamhälle. Det har lett till allt högre krav på personligt ansvar, leverans och tillgänglighet och allt större fokus på teknik som hjälpmedel i tillvaron. Ofta hinner man numera inte med allt det som finns att göra och arbetstiden reduceras av ständiga avbrott och möten. Konsekvensen blir att många tar med sig arbetet hem efter arbetsdagens slut – för att hinna arbeta klart.

Effektiv Nu erbjuder korta seminarier för större grupper. Kortseminarierna ger deltagarna insikt och inspiration i ämnet och gör det möjligt att kick-starta en förändringsprocess av den psykosociala arbetsmiljön.

Tidsåtgång:
1-4 timmar beroende på behov och önskemål.

Målgrupp:
Alla företag och organisationer – oavsett storlek.

Kontakta oss

Vad säger våra kunder?

Här är några kommentarer från våra kunder

Ökad kontroll gav mindre stress på arbetsplatsen
Kursen i personlig effektivitet har med enkla medel bidragit till en säkrare arbetssituation på Sörmlandsidrotten. Redskapen fanns redan på plats och med kursledarens hjälp har de äntligen kommit till användning.

Arbetsdagarna var fyllda av uppgifter men strukturen saknades och resultatet blev en stressig arbetsmiljö. För Jörgen Hedberg, distriktsidrottschef på Sörmlandsidrotten, var det tydligt att organisationen behövde hjälp med att skapa ett långsiktigt hållbart sätt att arbeta.

– Kursen lärde oss inte bara hur varje enskild person kan bli mer effektiv utan också hur vi tillsammans kan stötta varandra och jobba smartare. Man kommer betydligt längre om alla i organisationen tänker till kring de här frågorna så att vi strävar åt samma håll och kan utvecklas tillsammans, säger Jörgen.

Att skapa gemensamma spelregler för alla på arbetsplatsen är en viktig del av kursen i personlig effektivitet. Spelreglerna utgör ett ramverk som underlättar kommunikationen och främjar gott samarbete mellan kollegor. Precis som i trafiken blir det lättare att nå målet om alla följer samma regler. Dessutom slipper man en hel del friktion som kan uppstå på vägen.

Rätt teknik underlättar
För många kan det vara svårt att avgöra vilka program på datorn som avlastar i vardagen, och vilka som kanske används i onödan utan att egentligen bidra med något.

– Vi sitter utspridda på fyra olika kontor i vårt distrikt och OneNote har visat sig vara ett värdefullt verktyg när vi ska dela dokument. Det har kunnat ersätta andra krångligare lösningar, säger Jörgen.

En annan förbättring för Sörmlandsidrotten var att man började jobba på samma sätt i Outlook. Gemensamma färgkoder visar tydligt vad de anställda lägger mest tid på och utifrån det kan man lättare följa upp och styra verksamheten. Att boka in möten har också blivit en smidigare process för alla.

– Kursen var väldigt uppskattad och har lett till att vi idag arbetar mer effektivt. Vi har fortsatt att jobba aktivt med de gemensamma spelreglerna eftersom det har varit ett väldigt bra sätt att hålla samman organisationen. Vi lärde oss också fördelarna med molnbaserade tjänster och kommer vidareutveckla vår användning av den typen av lösningar, säger Jörgen.

Jörgen Hedberg
Distriktsidrottschef på Sörmlandsidrotten

 

"Den mest effektiva effektivitetskurs jag kan tänka mig. Manne har förmågan att behålla deltagarnas uppmärksamhet och fokus ända till sista minuten på utbildningen. Tack vare hans professionella framträdande, tydliga budskap och en metod som fungerar har utbildningen lett till bestående beteendeförändringar hos deltagarna. Ett år efter genomförda utbildningar talar vi fortfarande om honom. Jag rekommenderar varmt Mannes utbildningar".

Angelika Tung Johnsson
Länsstyrelsen, Jämtlands län

 

"Att arbeta som skolledare , rektor är ett stimulerande och viktigt arbete.
Men det är också förenat med långa arbetsdagar , stress och en känsla av att inte räcka till!"

"Hålla budget, öka måluppfyllelsen hos våra elever , arbetsmiljö, vara närvarande som chef ...ja listan kan göras ännu längre...
Efter vår föreläsning med Manne om " effektiv nu och dess nycklar" blev det tydligt hur stress och press kan förändras genom medvetenhet och planering om att göra rätt saker i rätt tid .
Jag kan varmt rekommendera denna föreläsning som har gjort skillnad i mitt arbete som rektor!"

Viveca Höglund
Rektor, Solenskolan - Härnösands kommun

 

"Jag var först lite skeptisk till kurser, men nu skapar vi ett internt arbetssätt som minskar stressen samtidigt som vi får mer gjort."

Martin Olander
VD på Brandskyddslaget AB


Kundnöjdhet
%
Antal utbildade deltagare
Antal frigjorda timmar

Kontakt

Address:

Effektiv Nu
Att: Psykosocial Arbetsmiljö
Engelbrektsgatan 9
114 32 Stockholm

Phone number:

08 – 517 537 83

Fyll i dina frågor och tankar kring er Psykosociala Arbetsmiljö, så återkommer vi inom kort med svar på dina frågor och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.


Ditt namn

Din epost

Ditt Telefonnummer

Ditt meddelande

Om oss

Vi som utbildar har alla personlig erfarenhet av utbrändhet. Vår målsättning är att ingen annan ska behöva gå igenom det som vi gjort. Har man en gång hamnat i utbrändhet är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster och få återfall. Utbrändhet kan leda till permanenta skador i hjärna och kropp och därför är det viktigt att ta tag i problematiken av en icke-fungerande psykosocial arbetsmiljö i tid.

Vårt kontor ligger i centrala Stockholm men vi genomför utbildningar över hela Skandinavien.

Mansur (Manne) KöyluogluManne

Effektivitetskonsult

Manne har en bakgrund inom bland annat affärsutveckling och entreprenörskap. Han älskar att se den snabba utveckling människor kan uppnå med hjälp av Effektiv Nu. Tidigare tränade han både fotboll och kampsport men idag är det gymmet som gäller. Manne kan vara bra att ha tillhands i en krissituation – han har nämligen en livvaktslicens.

Tel: 0723101633
E-post: manne(at)effektivnu.se

Porträtt fotografering i Studio S.Filip Bäckström

Effektivitetskonsult

Filip har jobbat inom bemanning och event samt it-branschen. Efter en utbrändhet sa han upp sig från sitt jobb och idag är hans mål att hjälpa så många andra människor som möjligt från att hamna i samma sits. På fritiden gillar han att hålla på med musik och tidigare sjöng han i ett band.

Tel: 0706685779
E-post: filip(at)effektivnu.se

Danijela-thumbDanijela R. Bengtsson

Effektivitetskonsult

Danijela har jobbat med utbildning och skolutveckling i snart tjugo år, varav de senaste åren som rektor. Att hjälpa organisationer och individer med att utvecklas, nå sina mål samt att stärka organisationens ethos är områden som hon brinner för. På fritiden umgås med dem hon gillar allra bäst och hon är även engagerad som lagledare i ett fotbollslag för unga tjejer.

Tel: 0707226032
E-post: danijela(at)effektivnu.se

Fatih AkanPorträtt fotografering i Studio S.

Effektivitetskonsult

Fatih har tidigare jobbat med utsatta ungdomar inom skolan och på fritidsgårdar samt inom eventbranschen och med personalfrågor. Idag brinner han för att hjälpa individer att genomföra varaktiga förändringar i sina liv och på fritiden är han mentor åt två ungdomar.

Tel: 0733779077
E-post: fatih(at)effektivnu.se

Ludde Björklund

Effektivitetskonsult

Ludde har jobbat inom försvarsmakten i femton år varav flera år utomlands. På Effektiv Nu jobbar han med det som intresserar honom allra mest – aktiv stressreducering och mental träning. För egen del strävar han efter att ta dagen som den kommer och njuta av att inte ständigt behöva jobba mot ett mål.

 

Johan Dahlin

Effektivitetskonsult

Johan har tidigare jobbat med ledarskap och försäljning inom it och telekombranschen. Han har ett brinnande intresse för att utveckla människor och hjälpa individer att nå sina mål. Med en idrottsbakgrund inom kampsport vet han vad som krävs för att en person ska lyckas med sin målsättning. På fritiden älskar han att laga mat samt att umgås med sina närmaste och då gärna ute i skog & natur.

Tel: 0707555702
E-post: Johan(at)effektivnu.se

Nyheter

psykosocialarbetsmiljo

Lång återhämtning vid stress

Det tar tid att återhämta sig från problem orsakade av stress. Minnes- och inlärningssvårigheter består i mer än ett år. Danska forskare på den arbetsmedicinska kliniken i Hering har i en studie följt ett antal patienter som sökt sig till kliniken med stressrelaterade problem.

56 stressjuka fick genomföra ett test med uppgifter som krävde uppmärksamhet och minne. Patienterna visade betydligt sämre resultat i testets alla delar än en lika stor kontrollgrupp med friska. Samma personer fick sedan genomföra samma test ett år senare, och det fanns fortfarande skillnader mellan grupperna.– Vi antog att patienterna skulle få bättre resultat, men visste inte i vilken utsträckning. Det ser inte ut som om de är helt friska efter ett år, konstaterar Anita Eskildsen, som är en av forskarna bakom studien i en artikel på det danska kunskapscentret för arbetsmiljös hemsida.

Störst skillnad mellan grupperna fanns vid uppgifter som handlar om inlärning.

– Stresspatienterna har svårare än kontrollgruppen att lära sig nya saker. De fick samma uppgifter som för ett år sedan, men stresspatienterna har inte lika stor fördel av det som kontrollgruppen, säger Anita Eskildsen. Även de stressade förbättrade dock sina resultat mellan testtillfällena och Anita Eskildsen tror att det finns hopp om att de tidigare stressjuka kan bli återställda på längre sikt. De flesta i studien var tillbaka på jobbet vid det andra testtillfället. Forskarna uppmanar nu arbetsgivare att vara medvetna om att vissa kognitiva problem dröjer sig kvar även efter en sjukskrivning.Arbetsuppgifter kan behöva anpassas och den som varit sjuk av stress kan behöva både lugnare miljö och längre tid på sig för att utföra tankekrävande uppgifter.

Källa: Johanna Wreder - Arbetet-se

psykosocialarbetsmiljo

Smartare vardag efter utbildning

Viktoria Vassiliadis är HR-chef på Universal Music. Ett samarbete med Effektiv Nu har gjort att organisationen idag har en större kunskap om hur man arbetar smart och effektivt och samtidigt minskar stressen under arbetsdagen.

Universal Music är världens ledande musikbolag och finns i 71 länder. I Sverige har företaget funnits sedan 1998 och på huvudkontoret i Stockholm jobbar idag omkring 80 personer. Effektiv Nu inledde ett samarbete med Universal Music och målet var att utbilda alla på bolaget för att förändra det sätt på vilket man jobbar, minska stressen i organisationen och frigöra tid genom att jobba smartare. Idag har över hälften av företagets medarbetare genomgått utbildning. – Det är flera deltagare som kommit till mig efter utbildningen med Effektiv Nu och berättat att de fått sig en tankeställare och det tycker jag är bra. Resultatet är att vi jobbar smartare, utnyttjar de verktyg vi har och kan lägga vår tid och kraft på saker som gör skillnad, säger Viktoria.

Stor effekt med små medel

På Universal Music är tempot högt och ett vanligt problem för medarbetarna har varit den stora mängden mail som kommer varje dag. Därför valde man att lägga lite extra krut på just hanteringen av mailprogram under utbildningarna. Eftersom både PC- och Mac-datorer används på arbetsplatsen såg kursledaren Filip också till att anpassa kursprogrammet. – Det var svårt att hitta utrymmet för att avsätta en heldag för kursdeltagarna men Filip på Effektiv Nu var väldigt tillmötesgående och tillsammans tog vi fram en modell som fungerade för oss med två halvdagar efter varandra och en halv dags uppföljning efter en månad. Under de förutsättningar som vi jobbar var det väldigt viktigt och gjorde att fler personer kunde delta, säger Viktoria.

Teamutbildningar nästa steg

I framtiden kan Viktoria tänka sig att satsa på effektivitetsutbildning särskilt för grupper som jobbar intensivt och nära varandra. På det sättet kan hela avdelningar snabbt och effektivt ta till sig ett nytt arbetssätt. – Jag upplever själv att jag fått mer struktur på mina mail och att jag inte känner mig lika stressad över mängden mail längre. Och så var det väldigt givande tyckte jag, och många med mig, att få ta del av kursledarens personliga erfarenheter och tips för att reducera stressen i vardagen. Som organisation har vi fått verktyg som förenklar vårt arbete och samtidigt tid över för att planera långsiktigt och reflektera över arbetssituationen, säger Viktoria.

Phone number:

08 – 517 537 83

Copyright © 2017 Sandy Media All rights reserved.